Gebruikersvoorwaarden LesLab.nl

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u (hierna te noemen: ÒGebruikerÓ) de Loopbaanori‘ntatie en -begeleidingsmethode (hierna te noemen: ÒLOBÓ) van LesLab (hierna te noemen: ÒLicentiegeverÓ) gaat gebruiken. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van LOB. Door het gebruik van LOB te starten of te continueren, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u LOB verder niet te gebruiken.

 

 

Artikel 1.             Gebruiksrecht (sublicentie)

Licentiegever verleent hierbij aan Gebruiker (al dan niet via een derde, eerste licentienemer) een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om LOB te gebruiken met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze gebruikersvoorwaarden. Gebruiker aanvaardt dit gebruiksrecht onder de hierna vermelde voorwaarden.

 

Artikel 2.             Intellectuele Eigendomsrechten

2.1.     Gebruiker mag de programmatuur niet openbaar maken en deze niet kopi‘ren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.

2.2.     Gebruiker is gerechtigd van de programmatuur van de software van LOB voor beveiligingsdoeleinden ŽŽn back-upkopie te maken, als dat voor toegestane gebruik nodig is.

2.3.     Bij het kopi‘ren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur van de software van LOB is het Gebruiker nimmer toegestaan in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur, of enige ander verwijzing naar Licentiegever te wijzigen of te verwijderen.

2.4.     Bij het kopi‘ren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het Gebruiker nimmer toegestaan door Licentiegever aangebrachte technische maatregelen in de programmatuur te verwijderen of te ontwijken.

2.5.     Indien en voor zover er gedurende het gebruik van het programma door Gebruiker intellectuele eigendomsrechten ontstaan, weke niet zouden toekomen aan Licentiegever, draagt Gebruiker hierbij en bij voorbaat deze intellectuele eigendomsrechten over op Licentiegever. Dit geldt als een akte in de zin van artikel 2 Auteurswet. Indien voor voornoemde overdracht aanvullende handelingen zijn vereist, zal Gebruiker kosteloos en per omgaande  daaraan haar medewerking verlenen.

2.6.     Alle door Gebruiker toegevoegde informatie kan en mag door Licentiegever naar eigen inzicht gebruikt en ingezet worden ter verbetering van de inhoud van de lesmethode. Door het gebruik van Licentiegever draagt Gebruiker hierbij het intellectuele eigendomsrecht op het zelf toegevoegde materiaal over aan  Licentiegever. Dit geldt als een akte in de zin van artikel 2 Auteurswet.

 

Artikel 3.             Reverse engineering

3.1.     Het is Gebruiker niet toegestaan de software van LOB te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de software met andere programmatuur.

3.2.     Gebruiker verbindt zich om in het laatstbedoelde geval, zich eerst schriftelijk tot Licentiegever te wenden met een gedetailleerd verzoek om beschikbaarstelling van de gegevens welke Gebruiker door de eerder bedoelde handelingen wenst te verkrijgen. Gebruiker dient daarin aan te geven welke functionaliteit de te ontwikkelen programmatuur zal bevatten en van welke gedeelten van de software hij over de broncode zou willen beschikken, een en ander teneinde Licentiegever in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, Gebruiker de beschikking over de verlangde gegevens kan verkrijgen

 

Artikel 4.             Geheimhouding

4.1.     Gebruiker zal de software van LOB niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde.

4.2.     Gebruiker zal de software van LOB of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al of niet als onderdeel van apparatuur) of het gebruiksrecht voor de programmatuur, niet aan enige derde overdragen of daarop (beperkte) rechten verlenen.

4.3.     Gebruiker  zal alle vertrouwelijke informatie die door Licentiegever onder deze gebruikersvoorwaarden wordt verstrekt in mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm geheim houden.

 

Artikel 5.             Aansprakelijkheid

5.1.     Hoewel met betrekking tot de inhoud en werking van de software van LOB door Licentiegever de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Licentiegever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

5.2.     De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot de de software van LOB geeft Gebruiker nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Licentiegever.

5.3.     De totale aansprakelijkheid van Licentiegever wegens toerekenbare tekortkoming jegens Gebruiker zal de software van LOB is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag dat Gebruiker jaarlijks verschuldigd is aan Licentiegever. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

a)     de redelijke kosten die Licentienemer heeft gemaakt om de prestatie van Licentiegever aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

b)     redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c)     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

5.4.     Aansprakelijkheid van Licentiegever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Licentiegever voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Licentiegever of door haar ingeschakelde derden.

5.5.     Licentiegever is voorts niet aansprakelijk voor door Gebruiker dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Gebruiker of enige derde van door Licentiegever ter beschikking gestelde Lob software.

5.6.     Buiten de in dit artikel noemde gevallen rust op Licentiegever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Het in artikel 9.3 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Licentiegever of van door haar ingeschakelde derden.

5.7.     Gebruiker is verplicht een gebrek in de per omgaande na bekendwording met dat gebrek, schriftelijk bij Licentiegever te melden.

5.8.     Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als ŽŽn gebeurtenis.

5.9.     Gebruiker vrijwaart Licentiegever voor alle aanspraken van haarzelf en derden ter zake van door Licentiegever ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Licentiegever en Gebruiker bovendien aantoont dat haar terzake geen enkel verwijt treft.

5.10.  Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien Gebruiker geen of verminderd gebruik kan maken van de LOB software en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Gebruiker en/of enig elektronisch communicatienetwerk.

 

Artikel 6.             Overmacht

6.1.     Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Licentiegever niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld , noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat Licentiegever niet in staat is haar diensten te verlenen vanwege tekortkoming van derden, bedrijfsstoornissen, bedrijfsonderbrekingen of storingen in elektronische communicatienetwerken.

6.2.     Licentiegever heeft het recht zich op overmacht te beroepen, in het geval enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Licentiegever opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan negentig (90) dagen zijn beide Partijen bevoegd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

6.3.     Indien Licentiegever bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft of kan voldoen, is Licentiegever gerechtigde het reeds geleverde of uitgevoerde deel te factureren en is Licentienemer verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7.             Rechten van de Licentiegever

7.1.     Licentiegever brengt naar eigen inzicht nieuwe versies en/of releases uit en stelt deze aan Gebruiker ter beschikking. Op Gebruiker rust geen plicht de nieuwe versies en/of nieuwe releases in gebruik te nemen, tenzij deze versies en/of releases dienen ter vervanging van de huidige versie. Op nieuwe versies en/of releases zijn de bepalingen van deze Overeenkomst gelijkelijk van toepassing.

7.2.     Licentiegever is bevoegd om de toegang tot de LOB software op te schorten indien Gebruiker niet aan (een van ) haar verplichting(en) voldoet. 

7.3.     Gebruiker verklaart zich bekend met de beginnende fase waarin Licentiegever zich bevindt. Licentiegever behoudt zich het recht voor om de het gebruiksrecht in artikel 1 te ontbinden, op te zeggen of te be‘indigen indien de LOB software niet toereikend of niet rendabel (te bepalen door Licentiegever of daarvan sprake is) blijkt te zijn.

7.4.     Licentiegever is bevoegd om de invulling, de resultaten of de wijze van het gebruik van de LOB software door Gebruiker naar eigen inzicht te gebruiken. Voor zover nodig en vereist doet Gebruiker afstand van haar recht om daartegen bezwaar te maken en draagt zij haar intellectuele eigendomsrechten over zoals bedoeld in artikel 2 van deze gebruikersvoorwaarden.

 

Artikel 8.             Toepasselijk recht

8.1.     Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.2.     Alle geschillen welke tussen Licentiegever en Gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van deze gebruikersvoorwaarden, dan wel na aanleiding van nadere (gebruikers)voorwaarden en andere handelingen in samenhang met deze gebruikersvoorwaarden, worden eerst in onderling overleg getracht te beslechten.

8.3.     Geschillen waarover Licentiegever en Gebruiker geen overeenstemming bereiken, zullen exclusief worden beslecht door de rechter van de rechtbank van het arrondissement waar Licentiegever gevestigd is.